Bul-Original

Levering van goederen en diensten geschiedt conform onze algemene voorwaarden.
Deze zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onder nummer 41/2020

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, INSTALLATIE- EN ONDERHOUDS VOORWAARDEN ARENA DETECTIESYSTEMEN.

Artikel 1 – DEFINITIES

In het navolgende wordt verstaan onder:

 1. “De Algemene Voorwaarden”: de Algemene Verkoop- Leverings- en Installatie voorwaarden zoals die in de hiernavolgende bepalingen zijn geregeld en vastgelegd;
 2. “Installatie” betekent de door het (ingehuurde) Personeel van Arena Detectiesystemen uit te voeren installatie van de Zaken;
 3. “Contractprijs” betekent alle door de Wederpartij aan Arena Detectiesystemen verschuldigde bedragen onder de Overeenkomst;
 4. “Derde” betekent enig natuurlijke of rechtspersoon anders dan Arena Detectiesystemen en/of de Wederpartij
 5. “Leverancier” betekent elke derde partij van wie Arena Detectiesystemen producten krijgt geleverd die in de Zaken worden verwerkt dan wel worden meegeleverd;
 6. “Onderhoud” betekent het door het (ingehuurde) Personeel van Arena Detectiesystemen  uit te voeren reparatie en/of onderhoud aan de Zaken voor zover dit tot de omvang van de Overeenkomst behoort;
 7. “Overeenkomst” betekent die documenten als aangegeven in Artikel 2.3;
 8. “Partijen” betekent Arena Detectiesystemen en de Wederpartij gezamenlijk;
 9. “Technische en Financiële Documentatie” betekent die informatie (inclusief maar niet beperkt tot: tekeningen, berekeningen, afbeeldingen, beschrijvingen, kleuren, modellen, monsters, maten, gewichten en andere bijlagen), die voor de juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is;
 10. “Arena Detectiesystemen”: betekent Arena Detectiesystemen, gevestigd, mortelweg 1-b, 6551 AE Weurt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51522012;
 11. “Wederpartij” betekent de natuurlijke of rechtspersoon, zoals omschreven in het Formulier van Overeenkomst, en die zich in verband met de aankoop van de Zaken jegens Arena Detectiesystemen  heeft verbonden.
 12. “Zaken” betekent de door Arena Detectiesystemen aan de Wederpartij te leveren artikelbeveiligingsproducten;
 13. “Personeel” betekent enig persoon, wel of niet in dienst van Arena Detectiesystemen (behalve enig persoon in dienst van de Wederpartij), die Arena Detectiesystemen gebruikt in de uitvoering van de Overeenkomst en die werkt onder het toezicht en controle van Arena Detectiesystemen.

Artikel 2 – ALGEMEEN

 1. De rechtsverhouding tussen Partijen welke betrekking heeft op de Zaken, de Installatie en/of het Onderhoud, wordt gevormd door deze Overeenkomst, de eventueel daarin vermelde Bijlagen en de schriftelijk overeengekomen wijzigingen en aanvullingen hierop.
 2. Wederpartij verplicht zich iedere onvolledigheid, onjuistheid, dubbelzinnigheid of onduidelijkheid in de Overeenkomst terstond schriftelijk aan Arena Detectiesystemen te melden.
 3. De Overeenkomst bestaat uit de volgende documenten:
  • Het Formulier van Overeenkomst
  • Deze Algemene Voorwaarden;
  • De Technische en Financiële Documentatie;
  • Arena Detectiesystemen offerte met datum als aangegeven in het Formulier van Overeenkomst.

Indien de documenten waaruit de Overeenkomst bestaat tegenstrijdigheden bevatten, geldt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, de rangorde in afnemende prevalentie zoals boven bepaald.
Indien toepassing van de in lid 3 genoemde rangorde geen uitkomst biedt, wordt de tegenstrijdigheid uitgelegd met inachtneming van redelijkheid en billijkheid.

 •  De Wederpartij verklaart kennis te hebben genomen van alle door of namens  Arena Detectiesystemen verstrekte gegevens. Voor zover bij de Wederpartij onzekerheden en/of onduidelijkheden bestaan dient hij deze voor het tekenen van de Overeenkomst schriftelijk aan Arena Detectiesystemen  te melden.
 • De door de Wederpartij aan Arena Detectiesystemen verstrekte technische gegevens en overige (mondelinge) aanwijzingen, die voor de Installatie en/of het Onderhoud van belang zijn (zoals locatie van leidingen e.d.) mogen door Arena Detectiesystemen voor correct worden aangenomen Arena Detectiesystemen zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die ontstaan is als gevolg van onjuistheden in de door de Wederpartij aan Arena Detectiesystemen verstrekte gegevens en de Wederpartij zal Arena Detectiesystemen vrijwaren voor elke claim ingesteld jegens Arena Detectiesystemen  door derden.
 • Al hetgeen tussen Partijen is besproken en/of overeengekomen vóór de datum van de ondertekening van de Overeenkomst, komt door de Overeenkomst te vervallen, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Onder ondertekening wordt tevens verstaan het versturen van een e-mail of fax door de Wederpartij aan Arena Detectiesystemen, waarin de acceptatie van de Overeenkomst uitdrukkelijk wordt bevestigd.
 • De Overeenkomst tussen de Wederpartij en Arena Detectiesystemen  komt eerst tot stand nadat de door Arena Detectiesystemen aan de Wederpartij gestuurde Formulier van Overeenkomst met alle eventuele Technische en Financiële Documentatie door Wederpartij voor akkoord is ondertekend, dan wel bevestigd overeenkomstig Artikel 2.6, en door Arena Detectiesystemen is ontvangen.

Artikel 3 – VERPLICHTINGEN VAN Arena Detectiesystemen

 1.  Arena Detectiesystemen dient kennis te nemen van alle door of namens de Wederpartij te verstrekken gegevens, welke voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst nodig zijn, en deze op juistheid en volledigheid te controleren, onverminderd de bepaling van Artikel 2.5
 2. Arena Detectiesystemen  dient zich te hebben geïnformeerd over de omstandigheden waaronder de Installatie en, voor zover toepasselijk, het Onderhoud moet worden verricht. Arena Detectiesystemen heeft geen aanspraken jegens de Wederpartij indien de Wederpartij redelijkerwijs kan aantonen dat Arena Detectiesystemen dit geheel of gedeeltelijk heeft nagelaten of hierbij vergissingen heeft begaan die het kennelijk gevolg zijn van dit nalaten.

Artikel 4 – VERPLICHTINGEN VAN WEDERPARTIJ

 1. De Wederpartij zal aan het Personeel van Arena Detectiesystemen vrij en onbelemmerde toegang verlenen tot die plaatsen die onder werkingsfeer van de Overeenkomst vallen, binnen de bij de Wederpartij geldende werktijden, tenzij m.b.t. die werktijden anders is overeengekomen. Indien de Wederpartij een afgesproken tijd niet kan nakomen en verzuimd heeft dit aan Arena Detectiesystemen tenminste 24 uur voor het afgesproken tijdstip, te melden, zal de Wederpartij aansprakelijk zijn voor alle daarmee door Arena Detectiesystemen direct verbandhoudende en daadwerkelijk gemaakte kosten, zoals o.a. additionele reis- en verblijfkosten, manuurkosten, inclusief de kosten gemaakt voor het maken van nieuwe afspraken en de administratieve verwerking daarvan door het Personeel
 2. De Wederpartij zal tijdens de installatie van de Zaken, dan wel tijdens het Onderhoud zorg dragen voor het creëren en instandhouden van een veilige werkplek voor het Personeel, bij gebreke waarvan het Personeel het recht heeft, na consultatie van een directe leidinggevende van  Arena Detectiesystemen de werkzaamheden te stoppen totdat de Wederpartij aan bovengenoemde verplichting zal hebben voldaan, zulks ter beoordeling van Arena Detectiesystemen De eventueel daaruit ontstane extra kosten (zie Artikel 5.1) , Arena Detectiesystemen  zijn voor rekening van de Wederpartij .
 3. De Wederpartij zal alle documentatie waarover de Wederpartij beschikt ten behoeve van de Installatie en/of het Onderhoud, op diens eerste verzoek minstens 10 werkdagen voor de verwachte datum van de levering van de Zaken aan Arena Detectiesystemen verstrekken.
 4. Wederpartij verplicht zich bij het niet nakomen of annuleren van een overeenkomst, welke zowel schriftelijk als mondeling is overeengekomen, een afkoopsom te betalen van 30% van de orderwaarde.

Artikel 5 – CONTRACTPRIJS

 1. De Contractprijs is, tenzij anders aangegeven, exclusief BTW en eventueel verschuldigde invoerrechten en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.
 2. De door Arena Detectiesystemen aan de Wederpartij opgegeven Contractprijs, of de door Partijen overeengekomen Contractprijs, is gebaseerd op de kostprijs van de Zaken op het moment van de aanbieding, respectievelijk op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. Indien voor de levering van de Zaken de uitvoering van de Installatie en/of het uitvoeren van het Onderhoud, eventueel verschuldigde invoerrechten en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen, zullen leiden tot verhoging dan wel verlaging van de Contractprijs, heeft Arena Detectiesystemen het recht de Contractprijs dienovereenkomstig aan te passen.
 4. Indien het kostprijselement van de Contractprijs, voor de levering van de Zaken een verhoging ondergaat, is Arena Detectiesystemen gerechtigd een dienovereenkomstige kostprijsverhoging aan de Wederpartij in rekening te brengen. Arena Detectiesystemen zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk van deze wijziging op de hoogte brengen. Indien deze aanpassing van de Contractprijs op grond van deze bepaling met meer dan 10% zal worden verhoogd, heeft Wederpartij het recht de Overeenkomst binnen 8 (acht) dagen na dagtekening van voornoemde schriftelijke kennisgeving te ontbinden.
 5. Aanpassingen van Contractprijs in verband met wijzigingen in de omvang van de levering van de Zaken en/of de Installatie en/of het Onderhoud, zullen door Arena Detectiesystemen met dezelfde calculatienormen worden berekend als bij de oorspronkelijke aanbieding, behoudens eventuele toe te passen indexeringen.

Artikel 6 – BETALING EN BETALINGSTERMIJNEN

 1. De Wederpartij zal de Contractprijs betalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur door de Wederpartij, tenzij door Partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Bij betaling later dan 14 dagen na het moment dat de Contractprijs was verschuldigd ingevolge lid 1 van dit Artikel 6, is Arena Detectiesystemen gerechtigd, na formele schriftelijke ingebrekestelling, d.m.v. een brief, e-mail of fax, de vordering ter inning over te dragen aan een incassobureau. Alle eventueel daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7 – EIGENDOM VAN DE ZAKEN EN WANPRESTATIE AAN DE KANT VAN DE WEDERPARTIJ

 1. Alle Zaken die geleverd zijn door Arena Detectiesystemen aan de Wederpartij, blijven eigendom van Arena Detectiesystemen tot op het moment dat de Contractprijs is voldaan. De Wederpartij is, zolang de Contractprijs niet is voldaan, niet bevoegd de Zaken
  of een gedeelte daarvan aan derden in eigendom over te dragen, anderszins te vervreemden of daarmee ten behoeve van een derde enig zekerheidsrecht te verlenen.
 2. Door het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in Artikel 6, ontstaat voor Arena Detectiesystemen het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
  • De Zaken (of een gedeelte daarvan) terug te nemen;
  • Eventuele verdere leveringen op te schorten;
  • De Overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht van Arena Detectiesystemen  vergoeding van de door Arena Detectiesystemen  gemaakte kosten te eisen alsmede schadevergoeding als gevolg van wanprestatie aan de zijde van de Wederpartij.
 3. Alle kosten ontstaan uit of verbandhoudend met eventuele wanprestatie aan de zijde van de Wederpartij, komen ten laste van de Wederpartij met een minimum van 15% van het openstaande gedeelte van de Contractprijs.

Artikel 8 – LEVERING VAN DE ZAKEN EN RISICO

 1. De verzending van de Zaken (met uitzondering van verbruiksartikelen , zoals labels e.d. waarvan de verzendkosten voor rekening van de Wederpartij zullen zijn),  geschiedt voor rekening en risico van Arena Detectiesystemen, tenzij anders is overeengekomen. Indien de Wederpartij het transport regelt, is Arena Detectiesystemen  niet langer aansprakelijk voor de juiste verzending van de Zaken op het moment van afgifte van de Zaken aan de desbetreffende transporteur.
 2. Eventuele schade dient terstond door de Wederpartij bij aankomst van de Zaken aan Arena Detectiesystemen te worden gemeld, de Wederpartij zal daarbij alle aanwijzingen van Arena Detectiesystemen in acht nemen.

Artikel 9 – LEVERINGSTERMIJN

 1. Arena Detectiesystemen draagt er zorg voor dat de leveringstermijn van de Zaken, zo nauwkeurig mogelijk wordt opgegeven. Het tijdstip van levering van de Zaken vindt plaats in overleg met de Wederpartij
 2. Arena Detectiesystemen wordt geacht eerst in verzuim te zijn op het moment dat de Wederpartij na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, Arena Detectiesystemen schriftelijk heeft gemaand de Zaken binnen zes (6) weken te leveren en nakoming van de leveringsverplichting van door Arena Detectiesystemen binnen deze termijn uitblijft.
 3. Eerst wanneer door Arena Detectiesystemen in verzuim is als bedoeld in lid 2 van dit artikel, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 – GARANTIE EN RECLAMES

 1. Arena Detectiesystemen zal de levering van de Zaken, het uitvoeren van de Installatie en eventueel het Onderhoud uitvoeren overeenkomstig:
 2. de bepalingen van de Overeenkomst
 3. de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap en vrij van fouten en gebreken;
 4. de algemeen geldende principes en standaards in de industrie, bij gebreke waarvan de Wederpartij het recht heeft van door Arena Detectiesystemen te verlangen dat, dat deel van de levering van de Zaken, dan wel de uitvoering van de Installatie en het eventuele Onderhoud, dat aantoonbaar niet is uitgevoerd, dan wel niet is uitgevoerd overeenkomstig de bovengenoemde criteria, alsnog uit te voeren, dan wel te herstellen, zonder extra kosten voor de Wederpartij, met dien verstande dat Wederpartij de eventuele gebreken binnen een tijdsbestek van acht (8) werkdagen na constatering aan door Arena Detectiesystemen schriftelijk zal hebben gemeld. Eventuele schade aan eigendommen van de Wederpartij als gevolg van het niet uitvoeren dan wel gebrekkig uitvoeren van de Installatie, dan wel het Onderhoud, overeenkomstig de bovengenoemde criteria, zal met inachtneming van lid 3 van deze bepalingen, beperkt zijn tot het bedrag van 50% van dat deel van de Contractprijs waarop de schade betrekking heeft.
 5. Arena Detectiesystemen garandeert de Zaken tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van een jaar vanaf de dag dat de Zaken door Arena Detectiesystemen zijn geïnstalleerd, dan wel geleverd.
 6. Deze garantie vervalt indien redelijkerwijze is gebleken dat de Wederpartij de Zaken of een gedeelte daarvan niet oordeelkundig en/of zonder inachtneming van de gebruiksrichtlijnen heeft gebruikt, en/of de Zaken door Derden zijn beschadigd, geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn gemaakt, ongeacht de oorzaak van die beschadiging of onbruikbaarheid.
 7. Deze garantie geldt, tenzij anders overeengekomen, slechts binnen Europa.
 8. De garantie voor dat deel van de Zaken die door Arena Detectiesystemen van Leveranciers zijn betrokken en onveranderd door Arena Detectiesystemen wordt doorgeleverd aan de Wederpartij, strekt zich slechts uit tot de voor deze Leverancier bestaande garantieverplichtingen.
 9. Vorderingen uit hoofde van de garantie vervallen, indien de Wederpartij deze niet binnen acht (8) dagen na constatering van het vermeende gebrek, schriftelijk, met een behoorlijke omschrijving van de vermeende klacht, ter kennis van Arena Detectiesystemen  zijn gebracht.
 10. De Wederpartij is eerst bevoegd de gebrekkige Zaken (of het gebrekkige deel van de Zaken) aan Arena Detectiesystemen terug te zenden wanneer Arena Detectiesystemen aan de Wederpartij daartoe voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft gegeven. Bij gebreke van een dergelijke goedkeuring, geschiedt de retourzending geheel voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 11 – OVERMACHT

 1. Arena Detectiesystemen is gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze gelegen buiten de wil van Arena Detectiesystemen, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, staking,  bedrijfsstoringen, het niet of te laat leveren van Zaken door Derden om welke reden dan ook, transportmoeilijkheden, mobilisatie, oorlogssituatie, vorst en ander belemmeringen door de weersgesteldheid.
 2. In geval van niet toerekenbare tekortkoming aan de kant van Arena Detectiesystemen worden haar verplichtingen opgeschort voor de periode dat de niet toerekenbare tekortkomingen duurt.

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Arena Detectiesystemen is niet aansprakelijk voor de dood of lichamelijk letsel van personeel van de Wederpartij, hoe dan veroorzaakt, en ongeacht of de dood of het lichamelijk letsel (mede) een gevolg is van handelen of nalaten van Arena Detectiesystemen , of  Arena Detectiesystemen Personeel.
 2. De Wederpartij zal Arena Detectiesystemen vrijwaren tegen elke vordering dienaangaande en doet afstand van elke vordering uit dien hoofde tegen Arena Detectiesystemen.
 3. De Wederpartij is niet aansprakelijk voor de dood of lichamelijk letsel van Arena Detectiesystemen Personeel, hoe dan ook veroorzaakt, en ongeacht of de dood of het lichamelijk letsel (mede) een gevolg is van handelen of nalaten van Wederpartij,  hun personeel of van enige andere derde.
 4. Arena Detectiesystemen zal de Wederpartij vrijwaren tegen elke vordering dienaangaande en doet afstand van elke vordering uit dien hoofde tegen de Wederpartij.
 5. Arena Detectiesystemen en de Wederpartij zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, jegens elkaar niet aansprakelijk voor de door hen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst geleden gevolgschade. Onder gevolgschade worden hierin bedoeld: winstderving, productieverlies, gebruiksverlies, inkomstenderving en bedrijfs- of stagnatieschade.
 6. Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden geldt niet indien de betreffende schade het gevolg is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van een Partij ten gunste van wie die uitsluiting of beperking zich (mede) uitstrekt.

Artikel 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing zoals bestaand per 1 januari 2007. Wederpartij dient zich te houden aan alle nationale, provinciale, gemeentelijke en andere wetten, verordeningen, normen en standaarden en door de bevoegde instanties gestelde eisen en voorwaarden met betrekking tot werknemers, sociale voorzieningen, arbeidsvoorschriften, veiligheid, materiaal, milieu, belastingen etc.
  Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst onverbindend zouden mogen blijken dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht en verbinden de Partijen zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen welke wel verbindend zijn en de oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel als mogelijk benadert.
 2. Alle geschillen die naar aanleiding van, of verbandhoudend met, de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan de bevoegde rechter is het arrondissement Arnhem, Het staat Partijen vrij overeen te komen een geschil voor te leggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut.
 
 
 
 
 
Arena Metaaldetectors gebruikt cookies op de site om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.